Privacy policy

1) Toelichting privacybeleid

In het kader van haar activiteiten verzamelt ER-Trailers & Trading bvba persoonsgegevens vanaf het eerste gebruik van de website en/of diensten. Deze persoonsgegevens kunnen voor allerlei doeleinden worden aangewend. Met dit privacybeleid willen we de gebruiker op de hoogte brengen inzake de verantwoordelijke partijen, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingshandelingen.

De verwerkingshandelingen gebeuren steeds in overeenstemming met de relevante (Belgische en Europese) wetgeving, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet), met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of "AVG" (in het Engels "GDPR" afgekort). Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van de toezichthoudende instantie: https://www.privacycommission.be

Door gebruik te maken van de website en/of diensten verschaft de gebruiker zijn impliciete toestemming aan de gegevensverwerking conform dit privacybeleid. 

De inhoud van deze policy kan ten allen tijde gewijzigd worden. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 18 juli 2018. Toekomstige wijzigingen of aanpassingen bij het verwerken van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy policy, zullen enkel en alleen gecommuniceerd worden via deze website. De gebruiker wordt geacht op regelmatige basis kennis te nemen van de inhoud van dit privacybeleid.

2) Verantwoordelijk voor de verwerking

Deze website wordt beheerd door:

ER-Trailers & Trading bv
Staatsbaan 121/003
9991 Adegem 
BTW BE0681.999.179

www.er-trailers.be.be
info@er-trailers.be

Via de website kunnen meerdere partijen de persoonsgegevens verkrijgen en aanwenden voor eigen doeleinden. Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de verwerkingshandelingen waarvoor ER-Trailers & Trading bvba als verantwoordelijke voor de verwerking wordt aangeduid.
Zie verder bij punt 6.

3) Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

 • Wanneer u onze firma contacteert/bezoekt en communiceert met onze personeelsleden;
 • Bij het bestellen/aankopen van onze goederen/diensten;
 • Bij het opvragen van documenten of andere informatie aan onze firma;
 • Wanneer u onze website en andere social media kanalen bezoekt;
 • Via verscheidene technische middelen, waaronder cookies en log-informatie;
 • Wanneer u ons uw business card afgeeft;
 • Wanneer u deelneemt aan beurzen en bijeenkomsten van de industrie waarin ER-Trailers & Trading bvba actief is;
 • Via de onderneming waarvoor u werkt. 

Wij verzamelen en verwerken in geen geval persoonsgegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig. Hieronder inbegrepen gegevens omtrent gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

4) Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor een specifiek en welomschreven doel, waarbij enkel de gegevens gebruikt worden die nodig zijn om dat doel te bereiken. Mogelijke doeleinden kunnen zijn:

 • toezicht op onze activiteiten;
 • voorbereiding en uitvoering van contracten;
 • aankoop, aanbestedingen, facturatie en boekhouding;
 • logistieke ondersteuning;
 • beheer van relaties met klanten, leveranciers en partners;
 • verschaffen van de nodige en meest recente productinformatie en dienst naverkoop
 • beheer, verbetering en meting van onze IT-dienst/website/social media kanalen;
 • verbetering van onze producten en diensten;
 • vrijwaring van onze economische belangen;
 • beheer van onze archiveringssystemen;
 • het beantwoorden van officiële vragen van een autoriteit of rechtbank;
 • naleven van wettelijke verplichtingen; 
 • fraudepreventie en ander potentieel misbruik.

5) Wettelijke basis die toelaat om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken

Persoonsgegevens mogen niet verwerkt worden zonder een geldige wettelijke basis. Daarom zullen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken wanneer:

 • wij uw vrijwillige, expliciete en specifieke toestemming hebben ontvangen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; of
 • de verwerking noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst; of
 • de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan wij zijn onderworpen door een wet, een decreet, een ordonnantie; of
 • de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. In dat geval zullen wij nagaan dat uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen. Voorbeelden van zo een gerechtvaardigd belang zijn: het verzorgen van een kost-efficiënte dienst, het aanbieden van onze producten en diensten aan onze klanten, fraudepreventie en de bescherming van onze IT-systemen en netwerken, het naleven van onze vennootschapsrechtelijke en sociale verantwoordelijkheden. 

  In de meeste gevallen zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden omdat dit noodzakelijk is in het kader van onze (toekomstige) contractuele relatie. Voor meer informatie over de exacte wettelijk basis waarop wij ons steunen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, aarzel niet om ons te contracteren zoals uitgelegd wordt in punt 7.

6) Worden persoonsgegevens gedeeld met derde partijen?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen en vormen evenmin het voorwerp van een overdracht.
Onderstaande punten vormen echter een uitzondering hierop:

a) Feitelijke verwerkers.

ER-Trailers & Trading bvba kan gebruik maken van diverse externe partijen voor de effectieve verwerking van persoonsgegevens. Deze externe partijen handelen uitsluitend in opdracht van ER-Trailers & Trading bvba en worden aangeduid als “feitelijke verwerker”.  
Uw persoonsgegevens worden nooit verwerkt door een feitelijke verwerker die de Europese principes inzake bescherming van persoonsgegevens niet onderschrijft of garandeert. 
Feitelijke verwerkers beschikken over een gespecialiseerde kennis inzake gegevensverwerking. Deze verwerkers krijgen bijgevolg de keuzevrijheid tussen verschillende technieken en procedures, waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid dragen.

b) Andere verantwoordelijke verwerkers.

Onze website maakt gebruik van diverse integraties van derde partijen. Door middel van deze integraties verzamelen de derde partijen persoonsgegevens die zij vervolgens kunnen aanwenden voor eigen verwerkingshandelingen.

Volgende partijen worden aangeduid als verantwoordelijke verwerker:

 • Eeckhout-Cardoen bvba
 • Eeckhout Poids Lourds Service bvba
 • E-Renting bvba
 • Facebook Inc.
 • LinkedIn Corp.
 • Google Analytics

ER-Trailers & Trading bvba is geen partij in de verwerkingshandelingen van deze derde partijen. De gebruiker wordt geacht kennis te nemen van het privacybeleid van de derde partijen voor meer informatie omtrent de doelstellingen van de verwerking.

7) Welke rechten heeft de gebruiker?

U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die ER-Trailers & Trading bvba over u verwerkt in te kijken en om incorrecte of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren. In sommige gevallen kan u ook bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens, een beperking van de verwerking aanvragen of ons verzoeken om bepaalde gegevens te wissen. Tot slot heeft u in bepaalde omstandigheden ook het recht te vragen dat sommige van uw persoonsgegevens worden overgedragen aan uzelf of een derde.

Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze te allen tijde opnieuw intrekken, maar u dient er zich van bewust te zijn dat u in dergelijk geval mogelijks niet optimaal van al onze diensten zal kunnen genieten. Dergelijke intrekking zal vorige verwerkingen niet aantasten. Daarnaast kunt u zich te allen tijde op eenvoudig verzoek en kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Als u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar info@er-trailers.be, met een kopie van uw identiteitskaart. 
ER-Trailers & Trading neemt uw eventuele opmerkingen over onze verwerking van persoonsgegevens ernstig en zal hier snel gevolg aan geven. 

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit bevoegd voor de bescherming van persoonsgegevens, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

8) Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van diverse functionele en niet-functionele cookies. Deze cookies kunnen zowel de eigendom zijn van ER-Trailers & Trading bvba als van derde partijen. De cookies van derde partijen worden aangeboden met toestemming van ER-Trailers & Trading bvba. Het gebruik van cookies helpt ER-Trailers & Trading bvba de algemene en individuele gebruikerservaring te verbeteren.

De gebruiker verklaart zijn impliciete toestemming aan de installatie en het gebruik van niet-functionele cookies zodra hij doorklikt op de website. De gebruiker die hier niet mee akkoord gaat, wordt geacht cookies manueel uit te schakelen via zijn browser-instellingen.

9) Cookies uitschakelen

De gebruiker die niet akkoord gaat met het gebruik van cookies kan deze manueel uitschakelen. De uitschakeling van bepaalde cookies, en in het bijzonder de functionele cookies, heeft een onvermijdelijk effect op de goede werking van de website. De gebruiker wordt aangeraden slechts met kennis van zaken deze instellingen te wijzigen.

Meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser kan wijzigen vindt u via: